LJ Bogen

Blog

bis zua Projektpräsi

So seng ma si wieda!!

Freidog aum spotn Naumitog:

 

D´Verena woa grod do und hot uns des Projekt voagstöt, aun dem ma de nächstn Tog oabeitn wean. 

Ghasn hots, dass ma an Saundliegeplotz herrichtn soin. Somit wiad unsa Bodeplotz in Speisendorf nu vü aufregender. Wei ma vorigs Joah scho a neiche Ausstiegstö zaumgnoglt haum, gibts endli mehr Plotz zum chün. 

Dazua gheat natiali a nu a Schüdl, wo ma draufschreim wia si de Gemeinschoft zum vahoitn hot. Kreativ soits wean. Nausa guad hauma si docht, do los ma unsare Kepf wieda raukn, dass wos gscheids außakimmt!

Fois ma daun nu a bissl Spazi haum, deaf ma nu fia de Gschichtsbegeistertn a Tofe mochn, auf dea de Entwicklung vo Speisendorf dromand steht. (Pssst..: fois wea wos davau was, kennts eich gean ba uns mödn!)

A Zusatzboni dazua griang ma a nu, waun ma göbe Bandln um Obstbama bindn. De soin de Leit zang, dass a si do afoch wos owa nehma deafn, wauns grod Lust drauf haum. Mega oda?

Genauso wia de Joahre davoa, gheat a specialiger Naum dazua. Und so wias an jedn geht, dauert des imma a Randl, bis as passende Motto gfundn wiad. OWA noch a poa Stund haumas herausnd ghobt: 

"Bist nu ned am Saund, foahst am Speisendorfer Straund"

 

leng ma los:

Da easte "Spotnstich" is scho gmocht und de Baggeroabeitn san a scho im Gaunge. A voahea Büdl hauma si ned entgeh lossn, um daun zum Schluss zum seng, wos ma nd schens gschoffn haum!

So typisch wias is, deafn de Mäntscha wieda auns Weak mit eanara Kreativität und leng si gscheid ins Zeig mit eanan Blog. Somit deaf ma jetzt nu a poa Tüftelein austön, um des Schüdl fia de Vahoidnsregeln zu planen und de richtign Regeln aufzumstön. 

Oiso seids gspaunt auf moang, wos ma zum berichtn haum. Es wiad a launga Tog! Babatschi und ma siacht si!

 

 

... und da nächste Tog is aubrochn..

Moang! Saumstog Friah is, uma 7ane weakns scho fleißig de Speisendorfer Bienen!

Unsare heitigen Aufgobn? Amoi duat weida mochn, wo ma gestan aufgheat haum und daun weama scho seng, wos uns fia moang üwableibt. Dawö amoi hot unsa Tog so ausgschaut:  

Togwoch woa scho uma Siebane. De Jausn hot natiali kana vapassn diafn. De Steakung fian Tog losst si jo kana entgeh, oda dadast as du? 

Danoch hots "ob aun de Oabeit" ghasn. A poa vo uns woan nu schnö eikafn, de letzen Dingsis, oiso Materialien, fia unsare Schüda. Wia ma scho gestan bericht haum, woin ma jo a Schüdl für Verhoitnsregeln auf unsam Bodeplotz aufstön. A zweite Tofe kimmt a nu dazua, de ma in d'Oatsmittn stön mit da Gschicht vo Speisendorf.

De Mädels san scho brav am Reschaschian, de Gschicht vo Speisendorf hots echt drauf, do gibts poa, de uns echt umhaun. Wia haum sogoa a eigans Liadl. Wia ma zu de Gschichtln kemma san?Bissl hauma scho im Internet gschaut und a Ausässige vo Speisendorf hot a Biachl über Speisendorf gschriem, des diaf ma si fia mea Infos a ausboang. Wir daungan Ihna recht Frau Helga Putz.  

Währenddessn nimmt unsa Straundliegeplotz scho richtig Foam au:

 • de Lucka is fertig ausgrom
 • de oide Drenage hauma renoviat, damit ma ned unta gengan
 • driwa is nu a Kies kemma
 • dawei haum d'Mäntscha as Vlies fia obahoib gschniedn
 • de ausgrobane Eadn hauma wieda ind Kinettn enedau 

Da Oatsvoasteha vo Speisendorf grüt dawei wos zum essn fia uns. Gerold du bist a Buasch! Wir haum nämli eh scho an Beans-Hunga. Und jetzt owa schnö, dass i a nu wos ogriang, des riacht scho guad, dass ma as wossa im mund zaumrinnt. Moizeit! 

guad woas!

... des hauma si jetzt schmeckn lossn!! Wiaschtln und typisch Lebekas fia uns Speisendorfer hots gehm. Heit hauma daun a scho afoahn, wos moang fia an Schmaus gibt, owa des varot ma eing heit natiali nu ned!

Seit z'Mittog is bis jetzt aum Obnd voigendes passiert:

 • as Bodeplotz/Vahoitnsschüdl is scho sche voagschriem woan (zua großen Vawundarung vo so mauncha woa des ned nua des Weak vo de Mäntscha)
 • da Aushub wo daun da Saund enekimmt is glott ozong woan
 • Hoizboikn hauma griagt, de daun zua Obgrenzung diena soin
 • de Stämm hauma daun ogschliffn, dass an schenan Look griang
 • de Lucka is daun mitn Vlies üwadeckt woan, dass jetzt ausschaut, ois hätst gschniem 
 • und via unsa Insta-Seitn (lj_speisendorf) hauma si olle a nu uandli ins Zeig glegt und a nu a klans Reel voabereitet

D'Mäntscha und d'Buam vam Laundesvoastaund Woidviatl (Verena, Jakob, Lydia und Lorenz) und d'Viatlsreferentin (Kerstin) haum a nu ba uns vorbeigschaut, dass a si vo uns hibschn Leidln a Foto gönnt haum! A Noschzeig, dass uns in Bluatzuckaspiagl wieda in d'Heh schnoitzt, haums a mitgnumma. Deafn jo ned d'Energie valian! Somit: Wia miasn jetzt los, dass ma moang zua Präsi jo featig san. Tschüsselidüü, bis moang in olla fruah!

mit volla Freid start ma wieda..

Da letzte Tog heite (Sunntog - as Ende vo jeda Wochn). Ma wia de Zeit varennt.

Gestern hauma nu brav bis in d'Nocht enegweaklt und des siacht ma! Es hobts eing gestan sicha nu gfrogt, wos ma ned nu ollas augstöt haum, oder?

Nausa guad, wia dazöns eich:

Zum Sunnenuntergaung hauma in Saund in unsa wundahibsche Lucka kippt. Den hauma daun nu sche glott gmocht und in Spaß hauma si ned entgeh lossn und haum bissl auf klane Kinda toa und haum mitn Saund gspüt.

De nockt-gmochtn Bama fia d'Umraundung hauma higlegt und fest gmocht, dass niangsd hi kennan.

Und zum Schluss: unsa schens Vahoitnsregeln-Schüd is featig brennt woan. Do hauma e uandli Geduid braucht, wei ma mit vü Konzentration und Präzision obeitn haum miasn. Und auf d'Nocht is des jo a glei a bissl schwara, waun ma in gaunz Tog scho auf d'Fiaß woa und brav ghacklt hot. OWA ma muas song, des haums schen hibrocht. Des Schüdl is echt ans va unsare Highlights.

 

So kemma scho zum heitign Tog, dea wia so üblich ba uns, uma Siebane in olla Friah augfaunga hot. "Oiso wos gengans heite nu au?", weads eing jetzt frong, waun scho wieda gestan in da Nocht gmua gscheng is. So schaut unsa, wia sogt ma do schnö nu amoi in Jugendsproch, dass as olle vastehts? Ah jo, To-Do Listn, genau, auf dera steht foigendens:

 • Dass ma si moi auf a Grüllare zaumsetzn kinnan (Gewinnspü vo da Laundjogend in Kooperation mitn Laund Niedaösterreich), moch ma si aufn Weg, um Obstbama zum suachn, de do in da Gegend stengan. Do gheat daun a Bandl umebundn und a Schüdl aufn Bam ghengt. Des güt daun ois Makierung, dass jeda dea voabeikimmt woas, dass ma si des Obst do afoch so owa nehma deaf. Geile Soch, oda? Brauchst ned moi mea an eigan Obstgoatn, do gehst afoch zum Nochban und pflickst da afoch des owa, wost wüst. NA so rennt da Hos daun owa a ned! Soit jo fia jedn gerecht sei! Oiso wauns as nächste moi de Makierung sechts, nehmts eing wiakli nua daun wos owa, wauns wissts, dass as jo a essts. Wia wön jo kane guatn Lebensmittl vaschwendn. 
 • de Buam san scho seit da Fruah brav aum lasiern va unsare Schüdln und baun nu a Dachl driwa, dass siaß ausschaut, mecht ma moana, hot owa echt an Hintergrund de Gschicht - so rengts unsa sche gstoitanes Schüd ned o!
 • As klane Heisal mit de Gschichtsstundn drauf, des gheat nu vo vuan bis hintn gmocht. De Gschicht is eh scho featig (featig, waun ma des so nenna kau, weil do gabats e unzöhlige Sochn, de ma do aufepockn kinntn, owa do wiad uns de Tofe daun zkla dafia). 
 • dass da Saund bissl lockara und ned so steif ausschaut, gehma nu moi a poa Rundn mitn Recha driwa und lockan den wachn Saund, wost e scho glaubst du schwebst auf Woika 7, a bissl auf
 • dass ma ned ohne Plan dostengan, waun de gaunzn Eahngäst und Oatsbewohna autaunzn, gestoit ma scho amoi a Präsentation

Ah jo, weil ma grod vo da Präsentation redn, gestan hauma a scho de Einlodungen gschriem und im komplettn Speisendorf austrong. I deaf jo da a nix vagessn zum aufschreim, sunst griag i nu ane aufn Deckl, des mecht ma jo olle ned.

da letzte Okt

Jesasna, jetzt hät i eing glott vagessn zum dazön, wos ma heit guads z'Mittog griagt haum. Ois Voaspeis hots a Frittatnsuppn gehm und de Hauptspeis woa a Schweinsbrotn mit ana Semmeknedl. Maria, wisst wia guad des woa? Leida z'guad, wei ma si danoch eigentlich olle aufs Oah haun woitn, wei ma gessn haum, ois dats ka muang gehm!

Iagendwaun hauma daun doch beschlossn, dass ma de Oaweit ned afoch aufgem kennan, wauns Zü scho voa da Nosn is. So hauma si wieda aufn Weg zum Bodeplotz gmocht und unsan Projekt de letztn Feinschliffe vapasst.

De Gschichtsblattln hauma ausdruckt und sche foliert, dass jo ned noss wean kinnan. Fias aufhänga hauma daun unsa klans Hausbrettln lasiert und de Zettln aufetackat.

In restlichn Saund hauma oglond und sche mit de Rechan und Schaufen vatöt.

Dass da Raund sche ebn woan is, hauma a nu de Eadn, de ma fia de Lucka ausgrom haum, augschitt und sche heagricht. Do sama sicha 3 moi driwa gaunga, dass jo kane Stana mea duat lieng. 

Danoch hauma in Plotz ozong, genauso wia de "Wegln", de ma mit de Baggan eidruckt haum.

Und daun woas e scho so weit. De easchtn Gäst san kemma und wia haum si dummen miasn, dass ma ois nu sche hearichtn, dass ned goa ausschaut, ois waratn ba uns d'Sauna gwesn.

De Präsi is guad grennt und zum Schluss hauma daun a scho in easchtn Bodegost ghobt, dea uns de supa tolle Saundliegeflächn eigweiht hot (Sechts daun untn glei in de Videos, wia ra si gfreid hot). Vo unsan Oatsvoasteha hauma daun sogoa an Beachvolleyboi griagt. Do hauma uns uandli gfreit, dass ma glei a Runde Beachvolleyboi spün haum miasn.

des woas daun woi wieda

zum Schluss hauma nu amoi an richtign Knolla fia eing! Ba dera Aktion woan söbst wia volla Erstaunen. Hot an jedn an Locha kost und wia haum a muaz Gaudi ghobt. 

fia eich aklea i sogoa, wos gscheng is, dass in Hintergrund a bissl vastehts:

Während unsare Leiter de Projektpräsi ghoidn haum, is da easchte Doafbewohna mitn Bodemauntl, ana Bodhos, Schiam, Haundtiachl und Liegestuhl auftaucht. Ea hot gmant, ea muas unsan schen Saundliegeplotz ois olla easchta eiweicha, des hauma eam natiali ned vaweaht. As gaunze Wochenend hot a si scho auf den Zeitpunkt gfreit. Sche zum seng, wia ma direkt noch da Featigstöllung scho volla Freid driwa  sei kau, dass do jetzt a hoibata Straund in Speisendorf liegt.

Gebts eing afoch as Video, es weats as ned bereia! 

 

Somit kau i nua mea song, sche woas wieda (und stressig, owa des steht fia uns natiali im Hintagrund). Mit an Tschau beendet i daun leida a mein Blog und hoff, eing hots daugt, uns des Wochnend zu begleitn!